Technisch adviseur waterveiligheid/adviseur geotechniek

Waterschap Aa en Maas
Max 135 p/u
Noord-Brabant
24 uur p/w
20-06-2024
19-06-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

Waterschap Aa en Maas
Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.


Het project: dijkversterking Lith Bokhoven

Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. De dijken moeten daarom voldoen aan de waterveiligheidseisen voor het beschermen van de inwoners en de economische waarden in het achterland. De normen voorwaterveiligheid zijn in 2017 vastgelegd in de Waterwet. De dijk tussen Lith en Bokhoven is na Meanderende Maas en Cuijk Ravenstein het derde grote traject langs de Maas dat verbeterd moet worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het projectgebied heeft een lengte van ongeveer 23 km en ligt aan de zuidzijde van de Maas vanaf de sluis Lith tot aan Bokhoven net ten oosten van Den Bosch. Het is een zeer gevarieerd traject met uitdagende vraagstukken en meerdere opgaven/ontwikkelingen in de directe nabijheid. Daarin zoeken we naar synergie. Dit doen wij samen met het waterschap en meerdere belanghebbende overheden/partners uit het projectgebied.

Per 1 maart 2024 zijn  we samen met het geselecteerde advies- en ingenieursbureau gestart met het ontwikkelen van de alternatieven/ het dijkontwerp en het uitvoeren van de conditionerende onderzoeken. Stapsgewijs ontwikkelen we vervolgens bouwstenen, mogelijke- en kansrijke alternatieven en uiteindelijk het voorkeursalternatief. De mijlpaal voor het voorkeursalternatief is begin 2027.

Vanaf 1 juni 2024 gaan we het huidige team versterken met een technisch adviseur waterveiligheid / geotechnisch adviseur voor gemiddeld 24 uur per week.


Voorwaarden

Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing, evenals de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018). Met de Opdrachtnemer wordt een overeenkomst van opdracht gesloten conform het bij deze aankondiging gevoegde model. De kandidaat dient een geheimhoudings- en integriteitsverklaring te ondertekenen conform het bij deze aankondiging gevoegde model. Indien de betreffende adviseur in de functie waarop de Overeenkomst betrekking heeft, omgang met persoonsgegevens heeft, dan zal het adviesbureaus dat of intermediair die de adviseur ter beschikking stelt als verwerker worden aangemerkt en dient een verwerkersovereenkomst ondertekend te worden conform het bij deze aankondiging gevoegde model.


Overige voorwaarden

1.       Indiening: Het niet tijdig indienen van de Inschrijving leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

2.       Gestanddoeningstermijn: De Inschrijving dient een gestanddoeningstermijn te hebben van 50 dagen na de dag waarop de uiterste termijn voor het indienen van de inschrijvingen is verstreken. Het waterschap kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend. In geval door een (afgewezen) inschrijver een kort geding wordt aangespannen tegen de gunningsbeslissing van het waterschap, gaat de inschrijver door indiening van een inschrijving akkoord met een automatische verlenging van de gestanddoeningstermijn tot 14 kalenderdagen na vonnis in kort geding.

3.       Eisen, voorwaarden en voorbehoud: De Inschrijving voldoet aan de gestelde eisen. De (algemene) leveringsvoorwaarden van inschrijver zijn niet van toepassing. Het waterschap wijst deze van de hand. Er zijn geen voorbehouden gesteld aan de ingediende inschrijving.

4.       Onjuistheden: Alle documenten zijn met zorg samengesteld. Mocht Inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan maakt Inschrijver deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het uiterste tijdstip voor het indienen van vragen, bekend met een opgave van de correctievoorstellen en eventuele onderbouwing. Ook eventuele bezwaren tegen (delen van) dit document dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken. Van inschrijvers wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat een inschrijver geen rechtsgeldig beroep kan doen op onvolkomenheden of tegenstrijdigheden die door hem niet binnen de hiervoor genoemde termijn aan de orde zijn gesteld, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was geweest. Ten aanzien van deze onvolkomenheden of tegenstrijdigheden heeft de inschrijver in die situatie zijn rechten verwerkt.

5.       Schadevergoeding: Het waterschap behoudt zich het recht voor de opdracht uiteindelijk niet te gunnen. In dat geval hebben de inschrijvers geen recht op schadevergoeding betreffende de gemaakte kosten in het kader van deze aanbesteding.

6.       Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing.


Wijze van beoordeling Inschrijvingen

Het waterschap beoordeelt de inschrijvingen als volgt:

  • De procesleider van het waterschap controleert de inschrijvingen op volledigheid. Indien Inschrijver één of meerdere (gevraagde) documenten niet heeft ingestuurd of op één of meerdere documenten gevraagde informatie ontbreekt, dan kan het waterschap Inschrijver uitsluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.
  • De procesleider van het waterschap controleert of Inschrijver de eisen en bepalingen, die zijn omschreven in deze nadere uitvraag en de overige aanbestedingsdocumenten, gelezen en begrepen heeft. Indien Inschrijver inschrijft gaat het waterschap ervan uit dat u akkoord gaat met deze eisen en bepalingen.
  • Daarna verspreidt de procesleider van het waterschap de kwalitatieve stukken aan het beoordelingsteam. De inschrijvingen worden als eerste individueel beoordeeld. De resultaten worden gebundeld door de procesleider. Daarna belegt de procesleider een consensusmeeting en zit deze voor om te komen tot een gezamenlijk kwalitatief oordeel. Als het kwalitatieve oordeel is gemaakt, worden de prijzen door de procesleider bekend gemaakt aan het beoordelingsteam waarna de definitieve BPKV wordt bepaald. De procesleider begeleidt de beoordeling, maar beoordeelt zelf niet mee.


Mededeling van de gunningsbeslissing

Gelijktijdig met het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijver met wie het waterschap de overeenkomst wil sluiten, zullen de overige inschrijvers eveneens een mededeling van deze gunningsbeslissing ontvangen.

Zij ontvangen hiertoe een mededeling met tevens een motivering voor de redenen van de afwijzing. Het waterschap verzendt de motivering digitaal naar de contactpersoon van de aanbesteding.

Zolang er niet op alle punten volledige overeenstemming is bereikt, is er geen sprake van enige gebondenheid van Waterschap Aa en Maas. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten.

Rechtsbescherming

Indien inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing kan beroep ingesteld worden tegen deze beslissing bij de rechtbank Oost-Brabant locatie ‘s-Hertogenbosch. Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. De mededeling van het waterschap van een voorgenomen gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het aanbod van de Inschrijver.

Het waterschap sluit niet eerder de overeenkomst op basis van een gunningsbeslissing dan nadat een termijn van vijf (5) kalenderdagen na (digitale) bekendmaking van de mededeling van die gunningsbeslissing is verstreken.

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de gunningsbeslissing wanneer het waterschap niet binnen bovenstaande termijn na de (digitale) bekendmaking van de gunningsbeslissing is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter. De opschortende termijn dient inschrijver derhalve ook als een vervaltermijn te zien waarbinnen hij tegen de gunningsbeslissing in rechte kan opkomen.

Het volgende tot de opschortende termijn dienen in acht te worden genomen:

·       Indien een afgewezen inschrijver voor het verstrijken van de opschortende termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt en de dagvaarding daarvan betekend is op het adres van het waterschap, zal het waterschap in beginsel de uitkomst van deze procedure (in eerste aanleg) afwachten voordat er verder uitvoering wordt gegeven aan de gunningsbeslissing en ondertekening van de opdracht.

·       Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de gunningsbeslissing dienen dit tijdig voor de afloop van de hierboven vermelde opschortende termijn schriftelijk mede te delen aan het waterschap onder gelijktijdige toezending van een conceptdagvaarding en met vermelding van de datum waarop de rechter de zaak zal behandelen.

 

Klachten

Bij een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat tussen het waterschap en ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe we in de aanbestedingsprocedure hebben gehandeld. Dat kan leiden tot een klacht. Hiervoor hebben we de Klachtenregeling Aanbesteding opgesteld. Het doel hiervan is om klachten over een aanbesteding op een laagdrempelige wijze af te handelen.

 

Kandidaatomschrijving

Kandidaatomschrijving en werkzaamheden

Voor de Verkenningsfase van de dijkversterking Lith Bokhoven zoeken wij een ervaren technisch adviseur waterveiligheid/adviseur geotechniek. Wij hebben een gemiddelde inzet van 24 uur per week ingeschat. Binnen de 24 uur dienen de werkzaamheden veelal op maandag en (waarschijnlijk) donderdag op het hoofdkantoor van waterschap Aa en Maas of de projectlocatie te worden uitgevoerd.

Naast je inbreng in de integrale ontwerp overleggen en werkplaatsen ben je namens de opdrachtgever verantwoordelijk voor de review en beoordeling van de technische uitgangspunten, veiligheidsanalyse, de geotechnische onderzoeksstrategie en de ontwerpen die het ingenieursbureau opstelt. Je gedraagt je als eigenaar van de basisdata, waaronder de basisspecificatie dijken.

Samen met het ingenieursbureau draag je zorg voor de geohydrologische modellering, hiervoor stem je af met geotechnisch adviseurs en (geo)hydrologen uit de beheerorganisatie.

Je hebt continu oog voor deadlines, risico’s en mogelijke innovaties. Je bent sparringpartner van onze technisch manager en indien nodig geef je advies aan ons IPM-team. Je bent in staat om technische vraagstukken uit te leggen aan niet-experts. Je houdt afstemming met de beheerorganisatie die uiteindelijk na afronding van het project de dijken in beheer neemt.


Randvoorwaarden opdracht

·       Indien technisch adviseur niet voldoet gedurende de duur van de nadere opdracht aan de gestelde competenties, de benodigde expertise of geen match heeft met het opdrachtgeversteam is het waterschap gerechtigd om de technisch adviseur te laten vervangen;

  • van technisch adviseur dient gewaarborgd te zijn middels vervanging van tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau welke binnen 30 dagen ingeschakeld dient te worden. Indien er sprake is van vervanging vanuit de zijde van Opdrachtnemer dient dit vooraf ter goedkeuring aan Opdrachtgever worden voorgelegd. Kosten voor het eventueel inwerken van een vervanger, komen voor rekening van de Opdrachtnemer;

De eisen

Alles uitklappen
Het op te geven uurtarief exclusief omzetbelasting dient een all-in uurtarief te betreffen waarin alle kosten waaronder, maar niet gelimiteerd tot: salariskosten, reis- en verblijfkosten, overheadkosten, sociale lasten, algemene kosten, opleidingskosten, vervanging en winst en risico dienen te zijn inbegrepen.
De door u aangeboden kandidaat is zo snel mogelijk beschikbaar, het liefst per 20 juni 2024 maar uiterlijk per 1 september 2024 voor gemiddeld 24 uur per week en kan op de maandag of donderdag fysiek aanwezig zijn.
De kandidaat beschikt over een aantoonbare afgeronde relevante opleiding zoals waterbouw of civiele techniek op minimaal HBO niveau. Dit blijkt uit het CV.
De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als technisch adviseur waterveiligheid en/of adviseur geotechniek. Dit blijkt uit het CV en referentieprojecten.
De kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met relatics en geotechnische rekenpakketten voor toets- en ontwerpwerk. Dit blijkt uit het CV.

De wensen

Alles uitklappen
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

De opdracht sluit 27-05-2024

Je hebt nog 5 dagen om te reageren.

Reageer minstens 1 dag voor de sluitingstijd van deze opdracht.

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    (Vereist)