Specialist externe financiering Natura

Provincie Overijssel
Max 125 p/u
Overijssel
14-18 uur p/w
22-04-2024
31-05-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

De functie valt binnen de eenheid Natuur en Milieu, team Projecten en Uitvoering (NMPU) waarin de uitvoering van de Ontwikkelopgave Natura2000 is ondergebracht. De eenheid kent nog vier andere teams (Strategie en bestuur, Landelijk gebied / milieu, Natuurbeleid en Contractering).

Het team NMPU bestaat hoofdzakelijk uit projectleiders, projectsecretarissen en technisch/inhoudelijke medewerkers die aan de Ontwikkelopgave Natura2000 werken.

De eenheid Natuur en Milieu geeft inhoud aan provinciaal beleid op het gebied van natuur en milieu, inspelend op landelijke en Europese kaders. Het gaat er om tijdig relevante externe ontwikkelingen te signaleren, en oog te hebben voor de verbanden die er liggen om tot succesvolle coalities te komen.

Daarnaast werkt de eenheid aan de uitvoering van beleid en regelgeving op dat gebied. Het opstellen en actueel houden van verordeningen, beleidsregels en uitvoeringsbesluiten gericht op een goed gebruik en beheer van natuur en landschap in Overijssel en het behouden en indien nodig bereiken van een gezond en veilig leefmilieu.

Binnen het werkveld van de eenheid NM ligt het opstellen van beleid en het ontwikkelen en toepassen van instrumenten (beleidskaders)

Bij natuur en landelijk gebied werken betrokken organisaties samen aan natuurherstel via het bestuurlijk verband “Samen werkt beter”. Het programma Ontwikkelopgave Natura2000 is binnen de provincie Overijssel verantwoordelijk voor de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen. Het programma wordt aangestuurd vanuit een programmabureau. De projecten binnen het programma worden aangestuurd door partners vanuit Samen werkt beter-verband, waaronder ook de provincie zelf. De projecten worden bemenst door medewerkers van de betrokken organisaties en extern ingehuurde medewerkers. Het programma is ingericht via Integraal Project Management (IPM)-rollen, zowel op programmaniveau als binnen de projecten. Een van die rollen binnen de projecten is projectbeheersing, naast b.v. omgevingsmanagement en contractmanagement.

Projectdoel

Zie beneden

Inhoud van het project

De provincie Overijssel staat de komende jaren voor een grote opgave in het landelijk gebied, de Ontwikkelopgave Natura2000. Via dit programma wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen die nodig zijn voor een goed evenwicht tussen economie en ecologie in 24 Natura2000-gebieden. De maatregelen moeten er toe leiden dat de natuurkwaliteit wordt verbeterd, soortendiversiteit wordt beschermd en de effecten van de stikstofuitstoot van bestaande activiteiten (b.v. landbouw en verkeer) op de natuur worden verminderd. De Ontwikkelopgave is verbonden aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, dat gericht is op het formuleren van een duurzame toekomst voor de landbouw en het landelijk gebied in zijn algemeenheid. Daarbij spelen naast natuurherstel en stikstof ook CO2 reductie en herstel van de waterkwaliteit een grote rol.

Tot de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 vormde de Wet PAS het wettelijk kader voor de uitvoering van natuurherstel in de Natura2000-gebieden. Het PAS kende drie wettelijke 6-jarige perioden waarbinnen uiteindelijk de opgave gerealiseerd moet zijn. De eerste periode eindigt medio 2021. Voor Overijssel vallen veel maatregelen in die eerste periode.

Na de uitspraak van de RvS is de opgave van het programma Ontwikkelopgave nog steeds uitvoering van natuurherstel. Versnelling ten opzichte van de oorspronkelijke PAS-termijnen is daarbij heel belangrij geworden, gezien de discussies m.b.t. de stikstof-problematiek.

Binnen het programma maken we onderscheid tussen interne maatregelen (binnen bestaande natuur, vooral op gronden van terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel) en externe maatregelen (buiten bestaande natuur, vooral op gronden van agrariërs en andere particuliere eigenaren).

Er wordt intensief samengewerkt met projectteams en specialisten op het gebied van ecologie, hydrologie, grondzaken en GIS.

In sommige projecten worden ook doelen uit de KaderRichtlijn Water gerealiseerd.

Projectfasering

Wij werken aan natuurherstel met een horizon die gaat tot 2030. Voor andere doelen wordt op nog langere termijn gedacht.

Sinds 2019 vragen we voor het programma Ontwikkelopgave N2000 Subsidie aan om de projectdoelen te financieren.

We hebben het dan in hoofdzaak de subsidieregelingen LIFE, POP3 en Interreg Duitsland-Nederland.

Binnen het programma Ontwikkelopgave N2000 is beperkte ervaring aanwezig met Europese subsidietrajecten. Er is om die

reden behoefte aan een medewerker die zowel op strategisch/tactisch niveau als op operationeel niveau dit onderdeel zelfstandig op zich kan nemen. Naast de specialist zal er ook een ondersteuner actief zijn op dit dossier.

Het (financieel) administratieve deel van subsidietrajecten valt niet onder deze functie.

Hiervoor is reeds capaciteit binnen het programma Ontwikkelopgave N2000 aanwezig.

Er is voor deze functie sprake van een flexibele tijdsinzet, afhankelijk van de penstellingstermijnen van de subsidieregelingen. Het genoemde aantal uren per week voor deze functie is daarom een verwachte gemiddelde tijdsinzet.

Strategisch/tactisch:

– Het opstellen van een vervolgstrategie voor de komende jaren voor het extern financieren       (subsidies) van de Ontwikkelopgave N2000.

– Het selecteren van de projecten die als subsidieaanvraag ingezet gaan worden, in afstemming met     de partners waarmee wordt samengewerkt;

– het periodiek scannen van geschikte subsidieregelingen;

Operationeel:

– het coördineren en schrijven van subsidieaanvragen;

– het begeleiden van verkregen subsidies (o.a. de interne borging dat binnen de subsidiekaders     wordt gewerkt en de verantwoording richting de subsidieverstrekker).

De eisen

Alles uitklappen
De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.
De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er
Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO of WO opleiding.
Externe heeft in de periode 2015-2024 minimaal 2 Europese subsidieaanvragen (Life en/of Interreg en/of POP) geschreven..

De wensen

Alles uitklappen
Externe heeft ervaring met het coördineren van Europese subsidieaanvragen in de periode 2015-heden.
Externe heeft ervaring met het coördineren van toegekende Europese subsidies in de uitvoering en verantwoording ervan in de periode van 2015-heden.
Externe heeft aantoonbare werkervaring opgedaan met subsidietrajecten met betrekking tot natuurinrichtingsprojecten in de periode van 2015-heden.
Externe heeft ervaring met subsidietrajecten in dienst van (danwel ingehuurd door) een overheidsorganisatie.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren