Projectleider Inkoop Wmo begeleiding, beschermd wonen en beschermd thuis 2026

Amersfoort
Geen max uurtarief
Utrecht
16 uur p/w
05-02-2024
05-08-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

Ter ondersteuning van het Regionaal Inkoop- en Subsidie Bureau (RISB) zoeken we een projectleider om het inkooptraject ‘Wmo begeleiding, beschermd wonen en beschermd thuis 2026’ te realiseren


Achtergrond
In het voorjaar van 2015 hebben de gemeenten in de regio Amersfoort *) besloten de inkoop en subsidiëring van hulp en ondersteuning in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning gezamenlijk te organiseren. De gemeenten hebben de gemeente Amersfoort hiervoor opdracht gegeven. Dit was de start het Regionaal Inkoop en Subsidie Bureau (RISB). De opdracht aan het RISB is onderverdeeld in de volgende taken:

 • Strategie en besluitvorming
 • Aanbestedings-/ inkooptrajecten
 • Contract en accountmanagement
 • Data en monitor

De scope van het RISB is de regionale inkoop van de regionale specialistische Jeugdhulp en Wmo (begeleiding, respijtzorg en dagactiviteiten) en voor de gemeente Amersfoort vanuit haar positie als centrumgemeente OMNV (Ondersteuning Met Noodzakelijk Verblijf) en Veilig Thuis 18+. En specifiek voor Gemeente Amersfoort: Hulp bij het huishouden.


Transformatie door andere wijze van inkoop
In 2016 is gestart met het inkopen van een aantal zorgpakketten jeugdhulp en Wmo ondersteuning samen met de aanbieders, stakeholders en cliënten- en adviesraden in de regio. Deze aanbestedingen waren dialooggericht met een inkoopstrategie gebaseerd op de p*q bekostigingssystematiek. De colleges van B&W in de regio Amersfoort willen beleidsmatige veranderingen in het sociaal domein realiseren. Voor 2019 is daarom gekozen voor een taakgerichte inkoop voor de begeleiding en behandeling van jeugdigen met complexe problematiek. Met deze inkoop wilde de regio samen met aanbieders de gewenste transformatie realiseren gericht op kwaliteit en betaalbaarheid. Vervolgens heeft de regio in juni 2020 een inkoopstrategie voor de komende jaren vastgesteld. De bestuurlijke uitdagingen daarin zijn het sturen op:

 • normalisatie;
 • de toegang;
 • het beperken van het aantal aanbieders;
 • de inkoopstrategie met de taakgerichte variant als toekomstperspectief.

In 2021 is de regio gestart met de Inkoop jeugdhulp en Wmo 2023 opgedeeld in drie percelen: specialistische jeugdhulp, Wmo begeleiding & beschermd wonen en maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. Uitgangspunt was dat per perceel één contractpartner (een combinatie van aanbieders) de opdracht taakgericht zou gaan uitvoeren. De regio wil een vereenvoudiging van het zorglandschap en vanuit partnerschap met enkele regionale contractpartners de inzet van ondersteuning eenduidig organiseren dichtbij inwoners en lokale teams/ sociale basis in de gemeenten. Met een taakgerichte manier van inkopen, werken en bekostigen verlagen we de administratieve lasten waardoor er meer ruimte komt voor hulpverleners om te doen wat nodig is. Dit betekent ook dat de drie contractpartners binnen een vooraf vastgesteld budget hulp en ondersteuning leveren en bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen.

Deze aanbesteding heeft geleid tot de gunning van één jeugdhulpaanbieder, te weten MetMaya. Vanaf 1 januari 2024 werken we in de regio Amersfoort langdurig samen met één jeugdhulporganisatie voor de specialistische jeugdhulp. Dat is innovatief, maar ook uitdagend. Voor het perceel Wmo begeleiding & beschermd wonen **) en het perceel maatschappelijk opvang en vrouwenopvang heeft deze aanbesteding niet tot gunning geleid. Voor 2024 zijn alle betreffende contracten met aanbieders verlengd. Voor de maatschappelijk opvang loopt ondertussen een nieuwe aanbesteding. Voor meer info www.amersfoort.nl/inkoop2023.


Inkoop 2026
Nadat de aanbesteding Wmo begeleiding & beschermd wonen voorjaar 2023 zonder resultaat is geëindigd heeft er een verkenning plaatsgevonden naar een mogelijk vervolg. Uit de verkenning is gebleken dat het opnieuw aanbesteden met één perceel en één contractpartij geen reële optie is. De gemeenten richten zich daarom nu op één aanbesteding met minimaal twee percelen met een beperkt aantal aanbieders per perceel en langlopende contracten. Dit vraagt een zorgvuldige voorbereiding en voldoende tijd voor implementatie. Daarom kiezen wij voor invoering per 2026. Hierdoor wordt 2025 een overgangsjaar want verlenging van de contracten na 31 december 2024 is niet meer mogelijk.

Dit leidt ertoe dat we in 2024 een drietal trajecten doorlopen:

 1. Aanbesteding voor de contractering 2025 waarin zowel huidige als nieuwe aanbieders zich kunnen inschrijven en gegund kunnen worden als zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Contractering vindt plaats op basis van de huidige (pxq) afspraken.
 2. Kostprijsonderzoek (voortvloeiend uit de AMvB reële prijs Wmo 2015) om te komen tot een tariefstelling voor de inkoop 2025.
 3. Aanbesteding voor de contractering 2026 met minimaal 2 percelen met een beperkt aantal aanbieders per perceel en langlopende contracten.


Opdracht

Ter ondersteuning van het RISB zoeken we een projectleider om het inkooptraject Wmo begeleiding, & beschermd wonen 2026 te realiseren. Hierbij gaat het om het 3e traject, namelijk een aanbesteding voor de contractering 2026 met minimaal 2 percelen met een beperkt aantal aanbieders per perceel en langlopende contracten. Onderdeel van de opdracht is afstemming op de andere twee trajecten die nauw met elkaar verbonden zijn. Gezien de aard van de werkzaamheden is flexibele inzetbaarheid noodzakelijk. Gemiddeld gaat het om 16 uur per week, verdeeld over 2 of 3 dagen.

De opdracht loopt tot en met de gunning (planning juni 2025). De implementatie en het inregelen in de processen bij zowel gemeenten als aanbieders valt vooralsnog buiten de scope van de opdracht.

De projectleider werkt samen met een projectteam inkoop Wmo met medewerkers vanuit verschillende disciplines op inhoud, financiën, inkoop, juridische zaken en communicatie.

Taken

 • De projectleider Is verantwoordelijk voor de realisering van de inkoop en het aanbestedingstraject Wmo begeleiding & beschermd wonen regio Amersfoort 2026.
 • De projectleider bewaakt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever dat in het inkoopproces er duidelijke afspraken worden gemaakt met de opdrachtnemers over resultaten, transformatie, budget, governance, randvoorwaarden, systemen en processen.
 • De projectleider vertaalt het inkoopkader 2023 naar en schrijft samen met het projectteam de inkoop- en aanbestedingsdocumenten met als mijlpalen:
 • April 2024: Voorstel inkoop strategie en bekostiging
 • Mei 2024: Besluitvorming lokaal en regionaal
 • Winter 2024 / 2025: Voorbereiding aanbesteding incl. marktconsultaties.
 • Januari – juni 2025: Uitvoering aanbesteding t/m gunning
 • De projectleider functioneert onder verantwoordelijkheid van projectleider RISB, stemt af op samenhang van de verschillende trajecten en betrekt deze bij essentiële keuzes.

*)In de regio Amersfoort gaat het om de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (alleen jeugdhulp), Leusden, Nijkerk (alleen beschermd wonen en maatschappelijke opvang), Soest, Veenendaal (alleen vrouwenopvang) en Woudenberg. Sommige hulp, zoals Hulp in het Huishouden, wordt per gemeente ingekocht.

**)Onder deze aanbesteding valt ook de ondersteuning vanuit beschermd thuis.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider met inkoop- en aanbestedingstrajecten op het beleidsterrein Jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein, vanaf voorbereiding/behoeftestelling tot en met gunning.
Minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider met inkoop- en aanbestedingstrajecten binnen een regionale samenwerking van meerdere gemeenten Aantoonbaar met CV (geel gearceerd).
In de afgelopen 5 jaar meermaals ervaring met het verwerken en vertalen van resultaat- en/of taakgerichte bekostigingsmodellen in aanbestedingsdocumenten en bijbehorende contracten, Waarbij taakgericht een pré is in verband met de samenhang met de eerdere taakgerichte aanbesteding specialistische jeugdhulp. Aantoonbaar met CV (blauw gearceerd)

De wensen

Alles uitklappen
Beschrijf in maximaal 1 A4 hoe je ervoor zorgt dat je zo snel mogelijk bent ingewerkt en de benodigde onderwerpen eigen hebt gemaakt. De beschrijving wordt beoordeeld op: concrete en haalbare planning,
Motiveer in maximaal 1 A4 waarom jij de geschikte persoon bent voor deze opdracht. De motivatie wordt beoordeeld op: mate van schriftelijke overtuigingskrach
Je bent per direct beschikbaar voor het volledige aantal gevraagde uren.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren