Project Management Officer

Kadaster
Max 95 p/u
Gelderland
36 uur p/w
04-12-2023
01-06-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Voor meer informatie over het Kadaster zie www.kadaster.nl

Opdrachtomschrijving:
Een PMO is een onmisbare schakel in het succes van complexe projecten en programma’s. De PMO ondersteunt de interne project/programma organisatie, om optimaal te kunnen sturen en grip te krijgen en te houden. Hierdoor heeft de programmamanager tijd en handen vrij om zich te richten op de externe omgeving en het bijbehorende stakeholdersmanagement. Een belangrijke taak van een PMO is om zorg te dragen voor de betrouwbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van sturingsinformatie. Dat maakt het dé plek voor inzicht en overzicht. Met de juiste knowhow, tooling, templates en technieken, houdt de PMO de projectorganisatie op koers, zodat de organisatie de meest complexe projecten en programma’s gestructureerd kan sturen, ondersteunen en beheersen.

Een PMO kan worden ingezet op onderdelen als het opstellen van rapportages, bijhouden van het projectdossier, configuratiemanagement, bijhouden van diverse registraties (o.a. risicolog, issuelog). Hierbij wordt een eenduidige manier van werken gehanteerd waardoor efficiëntie bereikt wordt doordat o.a. dezelfde taal gesproken wordt (referentiekader).

Opdrachtomschrijving specifiek
Voor een tweetal programma’s wordt ondersteuning gevraagd.

Het programma ERP-Visie:
Het Kadaster is bezig met de vervanging van het huidige SAP ERP domein. Hieronder vallen de componenten voor Finance, Inkoop en HR het zogenaamde Core ERP domein.

Op dit moment wordt een programma gerealiseerd zodat het Kadaster een nieuw Core ERP pakket kan selecteren via een Europese aanbesteding en de realisatie (Business implementatie) van het geselecteerde pakket.

Het programma Kadastrale Kaart Next (KKN):
Het betreft een belangrijk strategisch programma voor het Kadaster met als doel te komen tot een eenduidiger en nauwkeuriger Kadastrale kaart, inclusief kwaliteitslabels. De kwaliteit van de kaart neemt toe, deze gaat van goed naar beter. Met het beoogde eindresultaat wordt de gebruikswaarde van de Kadastrale kaart verhoogd en worden bestaande knelpunten in belangrijke mate opgelost. Daarnaast draagt de vernieuwde Kadastrale kaart bij aan het effectief functioneren van de digitale overheid en informatie maatschappij, waaronder het stelsel van basisregistraties. Realisatie van deze ambitie is ondergebracht in het vernieuwingsprogramma Kadastrale Kaart Next (KKN). Na jaren van onderzoek  is begonnen met de start van de productie wat gaat leiden tot de vernieuwde kaart.

Naast de reguliere taken op het gebied van ondersteuning van het programmamanagement vormt de financiële verantwoording een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de PMO-er. Het kan zijn dat er naast deze twee programma’s nog andere soortgelijke werkzaamheden aan bod komen.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor een Project Management Officer zijn: 

 • Ondersteunen bij het bewaken van de voortgang van programma’s en projecten en het tijdig signaleren van onverhoopte afwijkingen en waar mogelijk voorzien van oplossingen;
 • Het mede opzetten, realiseren en beheren van adequate documentatie/rapportages van de programma’s/projecten;
 • Bewaken van kwaliteitsaspecten en zorgdragen voor de uitvoering volgens standaarden en procedures;
 • Assisteren van de programmamanager bij de werkzaamheden ten behoeve van periodieke management- en voortgangsrapportages (planning en financiën);
 • Verzorgen en verbeteren van de communicatie naar portfolio-, programma- en projectleden en overige stakeholders;
 • Het begeleiden en ondersteunen van de programmamanager, waaronder het waar nodig oppakken van secretariële en organisatorische taken;
 • Als PMO maak je functioneel deel uit van het Projectteam. Je legt verantwoording af aan de programmamanager.

Specifieke taken voor deze opdracht:

 • Het organiseren van vergaderingen, meetings en opleidingen;
 • Verslaglegging project en/of stuurgroep overleggen;
 • Financiële verantwoording van de programmabudgetten;
 • Opzet communicatie berichten;
 • Voorbereiden van maandrapportages;
 • Achterhalen status van uitgezette activiteiten;
 • Beheer projecten in het projectmanagementprogramma Fortes Change Cloud.

De eisen

Alles uitklappen
Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.
Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.
Minimaal HBO werk- en denkniveau.
Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.
Minimaal 5 jaar aantoonbare, relevante, ervaring als Project Management Officer.
Aantoonbare, relevante, PMO ervaring binnen een programma/multiproject-omgeving.
Aantoonbare relevante kennis van en ervaring met projectadministraties en projectfinanciën c.q. control.
P3O foundation -, IPMA-PMO - en/of IPMA-D certificaat, dan wel een soortgelijk certificaat.
Ervaring met Agile projectaanpak (mindset en methodieken zoals Scrum en Kanban, PTB en Jira).

De wensen

Alles uitklappen
U toont duidelijk aan welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (max. 300 woorden) (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.
Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van een PMO-functie bij de overheid dan wel ZBO. Uit cv dient te blijken dat u voldoet aan bovenstaande. Beoordeling: hoe beter de ervaring aansluit bij de wenen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.
Aantoonbare kennis van Cloud en IT (globaal). Uit cv dient te blijken dat u voldoet aan bovenstaande. Beoordeling: hoe beter de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.
Aantoonbare kennis en ervaring met Prince 2 Foundation. Uit cv dient te blijken dat u voldoet aan bovenstaande. Beoordeling: hoe beter de ervaring aansluit bij de wenen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren