Procesbegeleider Wijkuitvoeringsplan Heveadorp

Gemeente Renkum
Max 140 p/u
Gelderland
6-8 uur p/w
02-01-2024
02-01-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Aanleiding

In december 2018 heeft een groot aantal partijen het ‘nationale klimaatakkoord’ getekend. Een van de belangrijke doelen uit het klimaatakkoord is om Nederland voor 2050 geheel aardgasvrij te maken. De gebouwde omgeving zal dan geen gebruik meer maken van aardgas voor de warmtevoorziening of warm tapwater.

Om een aardgasvrije gebouwde omgeving te realiseren was één van de acties in het klimaatakkoord dat alle Nederlandse gemeenten voor het einde van 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld zouden hebben. In vervolg op de Renkumse TVW (www.renkum.nl/Bestuur/Bekendmakingen_en_regelgeving/Beleidsregels_en_nota_s/Milieu_klimaat_en_energie/Transitievisie_Warmte_Renkum) en om ervoor te zorgen dat in 2040 alle wijken in de gemeente Renkum aardgasvrij en fossielvrij hun warmte kunnen opwekken, wordt er in opdracht van de gemeente Renkum per wijk een Wijkuitvoeringsplan (WUP) gemaakt. In een WUP wordt precies beschreven hoe een gemeente in samenwerking met de betrokken stakeholders van plan is haar wijken aardgasvrij te maken door over te stappen naar duurzame manieren van verwarmen en koken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat de meest kostenefficiënte warmteoplossing is en hoe je de bewoners van de wijk meeneemt. Het WUP is de uitkomst van een samenwerking tussen gemeente, inwoners van de wijk en andere betrokken stakeholders. Hier zijn dus alle perspectieven in meegenomen.

Behoefte/Doelstelling

De gemeente Renkum en een aantal actieve bewoners van Heveadorp (actief in het wijkinitiatief genaamd de vereniging Heveadorp Duurzaam, website: www.heveadorpduurzaam.nl) zijn al een aantal jaar bezig met verduurzaming en de eerste stappen voor het aardgasvrij klaar maken van het dorp. Zo is er al een eerste technisch onderzoek gedaan en vindt er met enige regelmaat kennisuitwisseling plaats in de wijk. De behoefte van de vereniging Heveadorp Duurzaam is om ondersteund te worden bij hun lopende proces van verduurzaming en om in een samenwerkingsverband met de gemeente en procesbegeleider naar vermogen bij te dragen aan het opstellen van het Wijkuitvoeringsplan.

De procesbegeleider, de gemeente en het wijkinitiatief/de wijkbewoners versterken elkaar. In een vroeg stadium worden duidelijke afspraken gemaakt over de specifieke activiteiten van alle betrokken stakeholders en worden deze meegenomen in het plan van aanpak om te komen tot het WUP. In de loop van de opdracht vinden er reguliere afstemmingsmomenten plaats tussen procesbegeleider en de gemeente (en het wijkinitiatief/de bewoners) om alle activiteiten te stroomlijnen en de kennis en ervaringen van de procesbegeleider gedurende het traject ook intern te kunnen borgen.

Waar hier wordt gesproken over ‘procesbegeleider’ kan ook ‘een team’ worden gelezen.

 • De procesbegeleider is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een proces gericht op het opstellen van een integraal wijkuitvoeringsplan. Hij neemt de kartrekkersrol en levert expertise, begeleidt het proces en werkt naar besluitvorming toe.
  • Onderdelen van het WUP zijn onder andere techniek, participatie, financiële haalbaarheid, koppelkansen en organisatie.
 • De procesbegeleider maakt een wijkanalyse waarin onder andere de sociale structuren van de wijk in kaart worden gebracht.
 • De procesbegeleider bekijkt bij aanvang van de opdracht de reeds uitgevoerde technische analyse van de wijk. De procesbegeleider actualiseert en verrijkt dit met eventueel aanvullend onderzoek. Dit advies zal ook worden gecommuniceerd en besproken met de bewoners en de vereniging Heveadorp Duurzaam.
 • De procesbegeleider is, samen met de gemeente en het wijkinitiatief, medeverantwoordelijk voor de communicatie naar de bewoners en formuleert een visie om de betrokkenheid van de bewoners te waarborgen en vergroten. Acceptatie van het WUP door de bewoners van Heveadorp is van essentieel belang.
 • Omdat de acceptatie van het WUP door de bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers van essentieel belang is, dient hun inbreng te worden gegarandeerd. De procesbegeleider dient, om de inbreng van de betrokken bewoners te borgen, een voorstel te doen over hoe dit gerealiseerd zal worden.
 • De procesbegeleider denkt in enkele bestuursvergaderingen van de vereniging Heveadorp Duurzaam mee over hoe zaken slimmer/effectiever gedaan kunnen worden en/of kunnen worden opgeschaald.
 • De procesbegeleider zorgt voor een goede samenwerking tussen de stakeholders d.m.v. het opzetten van een coalitie waarin duidelijke rollen en verantwoordelijkheden zijn benoemd voor het opstellen en de uitvoering van het WUP.
 • De procesbegeleider begeleidt de goedkeuring van het WUP in de diverse gremia: de projectgroep, het college, de gemeenteraad (bijvoorbeeld door het schrijven van een college-/raadsvoorstel) en geeft hier richting aan in overeenstemming met de wensen van de bewoners van Heveadorp.
 • De procesbegeleider coördineert en geeft advies over de communicatieactiviteiten om alle bewoners van de wijk te bereiken. Uitvoering gebeurt zowel door de procesbegeleider, Heveadorp Duurzaam als de gemeente. De procesbegeleider zorgt ervoor dat alle informatie begrijpelijk en navolgbaar voor iedereen gemaakt wordt.
 • Nationaal Programma Lokale Warmte (NPLW) werkt aan een format voor het WUP, dat eind dit jaar beschikbaar wordt gesteld. In overleg met de gemeente moet het WUP in lijn met dit format opgeleverd worden.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 2 jaar werkervaring in een relevante rol
Bachelor (hbo) en/of HBO werk- en denkniveau
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.