Procesbegeleider VUM

VNG
Max 120 p/u
Zuid-Holland
32 uur p/w
01-11-2023
25-11-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

1.1 Over VNG Realisatie

De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar
afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de
uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven
door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief
te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te
stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de
dienstverlening van gemeenten verbeteren.
VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke
speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.

1.2 Over Verbeteren uitwisselen Matchingsgegevens (VUM)

Binnen het programma VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens) zijn een
drietal ‘productgroepen’ ontworpen en gerealiseerd. Het betreft:
• Een gegevensstandaard (gegevensset profielen werkzoekenden, vacatures en
procesgegevens);
• Een technische uitwisselingsvoorziening;
• Een Afsprakenstelsel (met aansluitvoorwaarden, uitgangspunten en privacy
aspecten).

Deze componenten moeten er toe leiden dat meer mensen aan werk worden geholpen
door de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te verbeteren. Dat is de
gezamenlijke ambitie van ketenpartners op de arbeidsmarkt: gemeenten en VNG, UWV,
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om te zorgen voor een goed
werkende arbeidsmarkt waarin zo veel mogelijk mensen, met een kleine en met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen participeren. Door betaald, beschut of
vrijwilligerswerk te kunnen doen.

We staan aan de vooravond van grootschalig aansluiten op- en gebruik van VUM. Het
voornemen is na afronding van het programma VUM (voorzien op 28 juni 2024)
gemeenten te ondersteunen bij het aansluiten op VUM en het gebruik daarvan. Daarom
willen we gemeenten inzicht gaan geven in mogelijkheden, maar ook risico’s. Zowel rond
het aansluiten op VUM als gevolgen van het feitelijk gebruik. Om zo te zorgen dat de
juiste werkzoekende snel, goed en duurzaam gekoppeld kan worden aan de juiste
vacature ondersteunt VUM de matching en kent daarom focus op hetgeen iemand kan, of
de skills die nodig zijn voor vervulling van een vacature, aangevuld met voorwaarden (is
begeleiding nodig, welke inzet kan iemand aan) en blijft weg van afstand tot de
arbeidsmarkt of beperkingen. VUM ondersteunt het vinden van passend werk op basis
van wat iemand wel kan.

De architectuur van VUM (Keten Start Architectuur) gaat uit van gebruik van de al
bestaande, eigen systemen van gemeenten, UWV en -op termijn- private partijen die via
koppelvlak een zoekvraag stellen aan organisaties binnen een gekozen gebied en -via de
uitwisselingsvoorziening- daarop de passende kandidaten of vacatures als antwoord
krijgen.

Het programma VUM wordt nu beproefd, zowel de standaarden, de technische
uitwisselingsvoorziening, de koppelvlakken als het feitelijk gebruik. De stuurgroep VUM
heeft een Implementatiestrategie vastgesteld (december 2022) en VNG heeft op
hoofdlijnen een proces geschetst om te komen tot een plan om het Aansluiten van
gemeenten en het Gebruik door gemeenten te ondersteunen (28 juni 2023).

1.3 Omschrijving van de opdracht

De opdracht omvat het opstellen van een plan inclusief roadmap voor het ondersteunen
van gemeenten bij het aansluiten op en gebruik van VUM. Dit in samenspraak met alle
actoren, waaronder minimaal de betrokken afdelingen van VNG, SZW, UWV, de
Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, het Inlichtingenbureau, BKWI, Divosa en SAM.

In de rol van procesbegeleider ben je aanjager en ondersteun je gemeenten bij het
aanlsuiten en gebruik van VUM. Dat doe je door gemeenten een kader te bieden maar
ook door goede informatievoorziening te delen met gemeenten en andere stakeholders
via o.a. nieuwsbrieven en de website. In digitale en fysieke bijeenkomsten, zgn.
werksessies en (be)spreekuren deel je inhoudelijke kennis over de wet- en regelgeving
en kennis over het toepassen van de implementatieproducten van het programma met
gemeenten. Je neemt deel of levert een inhoudelijke bijdrage aan overleggen op
strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het het programma VUM zowel
binnen VNG als daarbuiten

1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

• Je schrijft een (implementatie) plan voor het ondersteunen van gemeenten bij het
aansluiten en gebruiken van VUM waarbij de (voorlopige) uitkomsten van de
pilots VUM worden meegenomen;
• Je signaleert ontwikkelingen, aanpassingen in wet- en regelgeving, behoeften en
wensen bij gemeenten en vertaalt die naar een passend ondersteuningsaanbod;
• Je ontwikkelt, schrijft en toetst ondersteuningsproducten die generiek toepasbaar
zijn op basis van behoefte van gemeenten;
• Je bereidt presentaties voor en verzorgt presentaties tijdens (digitale)
bijeenkomsten en/of trainingen voor het netwerk van gemeentelijke
contactpersonen;
• Je beantwoordt inhoudelijke vragen die binnenkomen via telefoon, e-mail en
tijdens bijeenkomsten;
• Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op tactisch en
strategisch niveau die verband houden met de implementatie van VUM;
• Je monitort de voortgang van beleids- en ondersteuningstrajecten binnen het
project en creëert draagvlak zowel intern als extern voor gekozen
oplossingsrichtingen en daaruit voortvloeiende consequenties;
• Je draagt zorg voor het tijdig opstellen van bestuurlijke documenten ten behoeve
van besluitvorming binnen de diverse VNG gremia als directie, management,
commissies.

1.5 Resultaat van de opdracht

• Uiterlijk in Q2 2024 dient opgeleverd te zijn het Plan van Aanpak inclusief
routekaart ondersteuning gemeenten bij aansluiten en gebruik VUM
• Uiterlijk in Q2 het Plan van aanpak binnen de VNG governance vast te laten
stellen waarbij samenwerking met Divosa, SAM en de Programmaraad Regionale
Arbeidsmarkt wordt voorzien, naast de bestaande samenwerking met de
ketenpartners (UWV), stelselverantwoordelijke (SZW), het Inlichtingenbureau en
BKWI
Ondersteuning door de procesbegeleider moet ertoe leiden dat:
• De producten (handreikingen, factsheets, instructiemateriaal etc.) van kwalitatief
hoog niveau en toepasbaar zijn;
• Alle gemeenten in staat zijn om de VUM toolkit in de praktijk toe te passen;
• De klant- en stakeholdertevredenheid over de geleverde ondersteuning van het
programma hoog is.

De eisen

Alles uitklappen
Afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau
WO werk- en denkniveau, aantoonbaar door minimaal drie jaar werkervaring op WO-niveau
Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring in de rol van adviseur of procesbegeleider op het gebied van complexe implementatietrajecten in het gemeentelijk uitvoeringsdomein op politiek-bestuurlijk terrein en in situaties met tegenstrijdige belangen
Minimaal vijf jaar ervaring met adviseren over het op gang brengen en op gang houden van multidisciplinaire veranderprocessen bij gemeenten
Actuele kennis van informatievoorzieningen en gegevensdeling binnen het domein Werk & Inkomen gericht op landelijke Keten- en/of netwerksamenwerking (licht toe in CV en motivatiebrief)

De wensen

Alles uitklappen
In de afgelopen vijf jaar aantoonbare ervaring met werken bij of voor gemeenten in de rol van adviseur op alle niveaus (bestuurlijk, strategisch, tactisch management en operationeel)
In de afgelopen vijf jaar aantoonbare ervaring in de rol van adviseur of projectleider, met betrekking tot het creëren van draagvlak en het faciliteren van kennisdeling voor gekozen oplossingsrichtingen en de daaruit voortvloeiende consequenties. (Benoem drie voorbeelden in de motivatiebrief.
Aantoonbare ervaring met het samenwerken met minimaal twee ketenpartners binnen een programma of uitvoeringstraject. (Benoem minimaal twee voorbeelden in de motivatiebrie.)
Inhoudelijke en actuele kennis op de gemeentelijke (beleids)terreinen binnen het domein Werk en Inkomen
Inhoudelijke en actuele kennis van dossiers binnen de (Rijks)overheid of het bedrijfsleven. (Benoem voorbeelden in de motivatiebrief)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.