Landschapsarchitect

Katwijk
Max 135 p/u
Zuid-Holland
3 uur p/w
01-07-2024
30-06-2027
Freelance

Opdrachtomschrijving

De komende jaren verandert het oude Marinevliegkamp Valkenburg langzaam in een nieuw dorp met 5.600 woningen. De totale ontwikkeling vindt plaats gedurende 10 tot 15 jaar. Over verschillende deelgebieden, ontwikkelaars, architecten en grondeigenaren. De gemeente Katwijk wil de samenhang tussen alle (deel)gebieden en de bijbehorende ruimtelijke kwaliteit (stedenbouw, landschap en architectuur) in het totale plangebied Valkenhorst borgen.

Hiertoe zijn in de samenwerkingsovereenkomsten met het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) en BPD afpraken gemaakt tot het oprichten van een kwaliteitsteam. Dit team moet gedurende de looptijd van de ontwikkeling zorgen voor ruimtelijke samenhang in het totale plangebied Valkenhorst en is verantwoordelijk voor de continuïteit en borging van de kwaliteit volgens de gestelde eisen van de gemeente Katwijk of de beleidskaders van de gemeente Katwijk en de kwaliteitskaders voor Valkenhorst (samenwerking RVB en gemeente). De leden van het team worden aangesteld door (de samenwerking tussen) het RVB én de gemeente Katwijk.

De ambities voor de toekomst van voormalig Vliegkamp Valkenburg zijn al in verschillende visies vastgelegd. Zoals het Masterplan voor de locatie Valkenburg (2013), de Integrale ruimtelijke verkenning voor het gebied tussen Katwijk en Wassenaar (IRV, 2018) en de Omgevingsvisie Katwijk (2018).

Valkenhorst wordt ontwikkeld op basis van vier kernwaarden:

 • De mens centraal
 • Water en kreken als (historisch) DNA
 • Veel beleef- en bruikbaar openbaar groen dat beleefbaar en bruikbaar is.
 • Dorps karakter

Deze thema’s vormen de leidraad in het stedenbouwkundig raamwerk en leiden tot de volgende uitgangspunten. Locatie Valkenhorst:

 • wordt een zelfstandige, nieuwe inclusieve kern als onderdeel van de gemeente Katwijk.
 • biedt onderscheidende woonmilieus voor verschillende doelgroepen.
 • krijgt een gezonde, veilige leefomgeving die uitnodigt tot beweging.
 • kent een hoofdstructuur die  gebruik maakt van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten.
 • staat voor innovatie en hoogwaardige werkgelegenheid (smart city).
 • wordt klimaatbestendig en energieneutraal.
 • zet in op toekomstgerichte, duurzame mobiliteit.

Vanaf nu gaan de verschillende ontwikkelaars in het gebied werken aan de uitwerking van deelprojecten. Voor de locatie is een stedenbouwkundig raamwerk opgesteld. Binnen het Katwijkse deel van de gebiedsontwikkeling zullen 5.600 woningen worden gerealiseerd. Het overige deel van voormalig Vliegkamp Valkenburg binnen de gemeente Wassenaar en een (beperkt deel van Gemeente Katwijk) zal ingericht worden als natuurvriendelijke bufferzone met landschappelijke allure.

De marktpartijen dienen rekening te houden met diverse, in opdracht van de gemeente, opgestelde beleids- en toetsingskaders, waaronder:

 • Het Stedenbouwkundig Raamwerk
 • Het bestemmingsplan Woningbouwlocatie Valkenhorst
 • Kwaliteitsboek Valkenhorst

Voor de toetsing van alle plannen die de verschillende marktpartijen in het gebied maken, wil de gemeente Katwijk in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) een kwaliteitsteam in het leven roepen. Dit team is op verschillende momenten in de ruimtelijke planvorming beschikbaar voor toetsing. Het gaat met name om de VO-toets en de DO-toets.Het mandaat van het kwaliteitsteam is beschreven in het protocol van het kwaliteitsteam.

Het is van belang dat deze toetsing onafhankelijk gebeurt, om zodoende de beste kwaliteit voor het gebied te bereiken.

Het kwaliteitsteam bestaat uit de voorzitter Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK) aangevuld met twee inhoudelijke leden op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur. De voorzitter van de AOK is gekozen om de overgang van het kwaliteitsteam naar de AOK zo goed mogelijk vorm te geven. Er is behoefte aan aanvullende onafhankelijke expertise in het kwaliteitsteam. Leden worden in eerste instantie voor een periode van 3 jaar aangesteld, met een verleningsopties van 3 jaar.

Deze uitvraag heeft specifiek betrekking op het lid met als specifieke expertise: landschapsarchitectuur.

Huidige situatie
Momenteel is er met het RvB, de eigenaar van het kerngebied een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. Hierin staat de programmatische invulling van het gebied (ca. 5.600 woningen). Voor de ontwikkeling van de Limesbuurt (700 van de 5.600 woningen) is een SOK ondertekend met de grondeigenaar BPD. Deze woningen zullen het eerst worden ontwikkeld. Vanaf 2024 zullen de eerste bouwplannen aan de gemeente ter toetsing worden voorgelegd.

De eisen

Alles uitklappen
De leden van het kwaliteitsteam moeten onafhankelijk zijn in de adviesrol voor Valkenhorst. Deze rol moet op een passende manier verenigbaar zijn met de rol en positie van het lid in de eigen beroepspraktijk. Vanzelfsprekend mogen de leden niet betrokken zijn bij de marktpartijen die plannen ontwikkelen voor Valkenhorst waardoor zij een eigen plan, ontwerp of voorstel moeten beoordelen.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding in landschapsarchitectuur op wo-masterniveau.
De kandidaat beschikt over minimaal 15 jaar relevante ervaring als landschapsarchitect.
De kandidaat beschikt over een registratie in het architectenregister.
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het adviseren over en toetsen van ruimtelijke plannen aan beleids- en toetsingskaders.
Minimaal ervaring met 3 grootschalige woningbouwontwikkellocaties (>2.500 woningen) met een meervoudig bestemmingskarakter als lid van een kwaliteitsteam.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.