Jobcoach voor jongeren

's Hertogenbosch
Max 100 p/u
Noord-Brabant
0-36 uur p/w
01-01-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving:

De (job)coach is gericht op het begeleiden -(voormalig) pro/vso/entree/BBL-studenten binnen het MBO of anderszins- jongeren in een kwetsbare positie (zoals vanuit het VSO of Pro) die werken of stage lopen. We ontzorgen hiermee tevens de werkgever. Het gaat om jongeren uit Noordoost Brabant tussen de 16 en 27 jaar. Het doel is dat de jongere duurzaam aan het werk blijft bij de werkgever en een aanstelling ontvangt (bij voorkeur van minimaal 1 jaar).

Dit kan door jongeren bij deze bedrijven extra te ondersteunen die zonder deze extra begeleiding onverhoopt dreigen uit te vallen. Ofwel, jongeren met ‘een hoog uitvalrisico’ aan het werk houden door de werkgever te ondersteunen in (o.a. werk gerelateerde) begeleiding voor deze jongere(n).

Deze functie van de jobcoach is breed, en dus breder dan enkel werk gerelateerde begeleiding, hetgeen blijkt uit onderstaande werkzaamheden.

Type werkzaamheden:

 • Werknemersvaardigheden van de jongeren coachen, inclusief zelfstandig(er) werken, sociale vaardigheden.
 • Het motiveren van de jongere indien nodig
 • Goede contacten met de betreffende verantwoordelijke vanuit school (indien sprake van stage) onderhouden.
 • Indien vraagstukken breder dan werk gerelateerd zijn, zoals problemen met vervoer, financiën, zorg of huisvesting, pakt de coach deze eveneens op of verwijst door naar de sociale kaart.
 • Werkgever faciliteren in de benodigde begeleiding voor deze jongere(n).
 • Inzicht en kennis bieden aan de werkgever over de inzetbaarheid van de jongere(n). Wegwijs maken in de mogelijkheden van de werkgever.
 • Aanspreekpunt / vraagbaak voor de werkgever voor de jongere op het gebied van de jongere duurzaam aan het werk houden.
 • Aanspreekpunt/vraagbaak voor de jongere op het gebied van de jongere duurzaam aan het werk houden.
 • Jongeren die dreigen uit te vallen oppakken en begeleiden naar werk (in samenwerking met het Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant en/of Het doorstroompunt (het voormalige Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)).
 • Kennis van indicatie banenafspraken (doelgroepenregister)
 • In geval van stage (of BBL studenten): ook contact met school/stagecoördinator/de BPV-begeleiding (de jobcoach stemt in dit geval af, maar neemt niet over). En eventueel ouders en/of andere begeleiders rondom de jongere.
 • Opstellen handleiding(en) voor de werkgever.
 • De werving van de trajecten zal tevens tot je werkzaamheden behoren (in afstemming met de projectleider van de regionale Jongerenaanpak).
 • In samenwerking met de betrokken partijen zoals de school, kan ook meegewerkt worden aan het zoeken van een (nieuwe) stage- of werkplek.

Je bent een spin in het web, hebt zowel kennis van de jongeren doelgroep; kunt goed omgaan met jongeren in een kwetsbare positie. En kan werkgevers ontzorgen.

Inleiding

Jongeren

Begeleiding van o.a. (voormalig) pro- en vso- en entree- en BBL-leerlingen op de arbeidsmarkt is belangrijk. De overgang van school naar werk verloopt niet altijd soepel. En eenmaal op de arbeidsmarkt hebben dergelijke oud-leerlingen in meer of mindere mate ondersteuning nodig om aan het werk te blijven. Zonder begeleiding is het risico op uitval van jongeren in een kwetsbare positie groot: circa 3 jaar na uitstroom heeft tussen de 35 en 60 procent van de oud (pro- en vso-) leerlingen geen werk meer.

Niet alleen aandacht voor werknemersvaardigheden voor de doorontwikkeling van deze jongeren, ook aandacht voor andere levensterreinen als financiën, gezondheid en wonen verkleint het risico op uitval.

Uit onderzoek is gebleken dat vanuit het perspectief van de jongeren een belangrijke factor voor een succesvolle arbeidstoeleiding ook het gevoel is gewenst en welkom te zijn. Vertrouwdheid is belangrijk en het zorgen voor korte lijntjes.

Werkgevers

Tegelijkertijd aan de werkgeverskant is er door de arbeidskrapte en personeelstekorten drukker dan ooit. Dit staat op gespannen voet met voldoende en goede begeleiding van deze jongeren.

Er dreigen jongeren uit te vallen als er onvoldoende begeleiding geboden kan worden. Met als wisselwerking uitval van deze toekomstige werknemers en een nog grotere krapte aan personeel. Vanuit het perspectief van de werkgever is het wenselijk dat er één aanspreekpunt is en dat de jongere goed functioneert op de werkplek.

Context

Een van de kansrijke mogelijkheden in deze uitzonderlijke krappe arbeidsmarkt voor goed arbeidspotentieel bestaat uit het verstevigen van deze (nazorg)begeleiding van oud-leerlingen en begeleiding bij jonge startende werknemers (16 t/m 27 jaar) op de werkvloer.

In de regio Noordoost Brabant hebben wij ons daarom een doel gesteld om hier op in te zetten d.m.v. twee breed inzetbare jobcoaches die extra begeleiding bieden.

De trajecten worden gefaciliteerd door de regionale Jongerenaanpak (NOBW) in samenwerking met het Werkgevers Servicepunt Noordoost Brabant (WSP). En gefinancierd vanuit de landelijke middelen ‘aanpak Jeugdwerkloosheid’  voor deze regio.

De aan te stellen (job)coach maakt deel uit van het team (WSP), maar werken vooral zelfstandig. Zij rapporteren aan de manager van het WSP/RWB en werken samen met de projectleiders van de regionale Jongerenaanpak. Je werkt tevens samen met een andere soortgelijke regionale jobcoach voor jongeren.

Andere werkzaamheden:

 • Je verbindt je een half jaar aan de jongere om hem/haar te helpen duurzaam aan het werk te houden. Ook als deze verandert van werkgever, is het volgen/begeleiden van de jongere leidend. Een vast vertrouwd gezicht is belangrijk.
 • We gaan ervan uit dat je gemiddeld 2 uur per week, gedurende deze 6 maanden je 100% inzet voor deze jongere en zijn werkgever.
 • Je voert gesprekken met zowel de jongere als de werk(stage)gever, als het onderwijs om te achterhalen wat er nodig is om beide partijen succesvol aan elkaar te verbinden.
 • Je coacht de jongere om het maximale uit zichzelf te halen en om zijn werk/stage prettig en duurzaam vol te houden.
 • Je ontzorgt de werkgever d.m.v. extra begeleiding van de jongere op de werkvloer, vraagbaak te zijn voor alles wat er speelt, zoekt naar oplossingen, legt waar nodig verbinding met andere partijen of je verwijst door.
 • Je stelt per 3 maanden een gespreksverslag op volgens de format die de Jongerenaanpak je doorstuurt.
 • Je ziet erop toe dat er aan het einde van het traject een ondertekend trajectplan ligt en aan het einde een ondertekende prestatieverklaring (intentie verlenging arbeidsovereenkomst jongere). Of dat er een warme overdracht is naar voorliggende voorzieningen.
 • Je bent bekend met de doelgroep, dit zijn (kwetsbare) jongeren van 16 – 27 jaar die veelal van het vso, pro of mbo entree of BBL onderwijs komen. Ze lopen of stage of zijn al aan het werk. Met name het praktijkonderwijs.

Resultaat: tevreden jongeren en werkgever met een verlenging van de aanstelling met bij de werkgever met minimaal 1 jaar.

Kandidaatomschrijving:

Kenmerken waar wij ook naar op zoek zijn:

 • Niet opgeven, nee is geen optie;
 • Aansluiten bij de leefwereld van de jongeren;
 • Begrenzen; het is duidelijk welk gedrag gewenst en ongewenst is;
 • Doorgaan waar andere organisaties stoppen;
 • Talenten en competenties van de jongere ontdekken;
 • Geloven in de jongere, ook wanneer hij of zij het vertrouwen in zichzelf of de wereld verloren is;
 • Vanzelfsprekend: flexibele inzetbaarheid;
 • Reisbereidheid in de regio Noordoost Brabant en hier flexibel in zijn.
 • Vereiste is dat je beschikt over rijbewijs/eigen vervoer om klanten te bezoeken.
 • De Jobcoach tekent in voor 7 tot maximaal 11 trajecten en is hiervoor beschikbaar van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

De eisen

Alles uitklappen
Een mens- of organisatiegerichte opleiding op minimaal hbo-niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen. Dit moet blijken uit het CV.
Minimaal 2 jaar werkervaring als jobcoach en minimaal 1 jaar ervaring als medewerker bij SW-bedrijven, gemeenten, uitzendwereld, mobiliteitscentra, bedrijfsleven, re-integratiebedrijf en/of onderwijs als begeleider van jongeren (in een kwetsbare positie). Dit moet blijken uit het CV.
Beschikt over rijbewijs/ eigen vervoer om klanten te bezoeken. Dit moet blijken uit het CV.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren