Duurzaamheidsadviseur(s) verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Provincie Groningen
Max 125 p/u
Groningen
0-40 uur p/w
01-11-2023
01-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Het ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Het landelijke programma ter bevordering van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed biedt de kans voor kleine vastgoedeigenaren om ondersteuning te krijgen bij de uitwerking van de mogelijkheden om hun vastgoed te verduurzamen. Op basis van de Regeling specifieke uitkering (SPUK) Ontzorgingsprogramma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed van het Ministerie van BZK, heeft de provincie Groningen haar eigen ontzorgingsprogramma opgezet en wordt daarbij ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Zie: https://www.provinciegroningen.nl/projecten/verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed/

De volgende doelgroepen vallen onder het programma:
– Gemeenten met minder dan 50.000 inwoners op 1 oktober 2022;
– Schoolbesturen PO&VO;
– Zorgaanbieders;
– Culturele ANBI’S;
– Gebouwen met een publieksfunctie;
– Religieuze of levensbeschouwelijke instellingen;
– Besturen van een kinderopvangorganisatie.

De aanpak
De provincie Groningen hanteert de stappenplannen gedefinieerd door het ministerie als een leidraad voor het ontzorgingsstraject.  Met de eigenaren doorlopen we tot en met de aanbesteding van maatregelen de volgende fasen: Fase 1 intake, Fase 2 voorbereiding, Fase 3 inkoop.

Een visueel overzicht met de stappenplannen is op te vragen bij Flextender via broker@flextender.nl.

Fase 1: Intake (eerste stappenplan)
De duurzaamheidscoaches van de provincie leggen het eerste contact met de instellingen binnen de doelgroepen.  Verwacht wordt dat ca. 100 vastgoedeigenaren met ca. 250 objecten gaan deelnemen aan het ontzorgingsprogramma.

Onder regie van en in samenspraak met de provinciale projectleider en de duurzaamheidscoaches wordt per instelling of gebouweigenaar gekeken welke expertise nodig is voor verdere verduurzaming van hun vastgoed. Op basis van verzamelde gebouwgegevens, wensen en urgenties van de gebouweigenaar maakt de coach een eerste inschatting van de ondersteuningsbehoefte. De coach bespreekt met de adviseurs de inzet van de technische expertise en stemt dat af op het beschikbare budget, het tijdspad en complexiteit van de opgave.

De coaches zorgen ervoor dat de deelnemende instelling/gebouweigenaar een intentieverklaring ondertekent waarmee wederzijdse afspraken worden gemaakt over deelname aan het ontzorgingsprogramma. De coach is verder gedurende het hele ontzorgingtraject het aanspreekpunt en ‘sparringpartner’ voor de instelling ten behoeve van de besluitvorming.

Fase 2: Voorbereidingsfase (tweede stappenplan)
In deze fase start het daadwerkelijke ondersteuningstraject, waar de coaches de adviseurs betrekken om allereerst het inzicht in de verduurzamingsopgave te vergroten mbv een gebouwenscan, waarmee de huidige conditie, de kansen en belemmeringen in beeld worden gebracht.

Bij de eigenaren met een gebouwenportefeuille zal in eerste instantie een portefeuille scan uitgevoerd worden om tot een gebouwselectie te komen waar verduurzaming noodzakelijk en kansrijk is.

Op objectniveau wordt aan de adviseurs gevraagd om de huidige gebouwconditie en de verduurzamingsmogelijkheden in beeld te brengen. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een energie quickscan, de energiestromen te analyseren, thermografische opnames te maken of een EPA-U maatwerkadvies op te stellen.  In sommige situaties komen specifieke bouwkundige of installatietechnische gebreken naar voren, waar specialistische kennis noodzakelijk is om het probleem te analyseren en oplossingen aan te dragen. Na het verzamelen van onderzoeksgegevens waarin de verduurzamingskansen, kosten en baten in beeld zijn gebracht, zal de coach, zo nodig samen met de adviseurs, de gebouweigenaar ondersteunen bij de besluitvorming over toe te passen maatregelen en/of maatregelen pakketten om zo tot een passende en verantwoorde verduurzamingsstrategie te komen.

Bij de verdere concretisering van de strategie zal zo nodig een beroep worden gedaan op adviseurs om verdiepingsslagen te maken ten behoeve van het leveren van beslis-ondersteunende informatie. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het uitwerken van een businesscase voor toepassing van duurzame energie, specifieke doorrekening van maatregelen en onderlinge vergelijkingen van maatregelen. Maar ook financiële en juridische adviezen kunnen aan de orde komen om mogelijke belemmeringen in businesscase op te lossen.  Borging van een strategie kan uiteraard niet ontbreken. De coach zal daarvoor aan de adviseurs vragen om de maatregelen in verbinding te brengen met een meerjaren onderhoudsplan.

Het uiteindelijke resultaat van deze fase is een door de gebouweigenaar geaccordeerd verduurzamingsplan en bijbehorende investeringsstrategie.

Fase 3: inkoop (derde stappenplan)
Het ontzorginsprogramma biedt ondersteuning tot en met de inkoop van verduurzamingsmaatregelen. De coach kan de adviseurs betrekken bij bovenstaande stappen, bijvoorbeeld het opstellen van specificaties ten behoeve van offerteaanvragen, het vinden van de geschikte uitvoerders/leveranciers en de beoordeling en onderlinge vergelijking van uitgebrachte offertes.

Opdracht:
Ter uitbreiding van ons team zoeken we adviseurs voor de fasen 2 en 3 van het ontzorgingsprogramma. Samen met de huidige adviseurs leveren zij de benodigde expertise voor de verschillende doelgroepen binnen het ontzorgingsprogramma en samen gaan werken in een ‘adviseurs-pool’.

We zoeken adviseurs voor de fasen 2 en 3 van het ontzorgingsprogramma die gezamenlijk de benodigde expertise kunnen leveren voor de verschillende doelgroepen binnen het ontzorgingsprogramma en samen gaan werken in een ‘adviseurs-pool’.

Deze aanpak betekent dat verschillende adviseurs samen moeten gaan werken onder regie/aansturing van de projectleider en de coaches. We maken vooraf afspraken over welke adviseurs op welke expertises/doelgroepen ingezet gaan worden. Daadwerkelijke inzet gebeurt transparant, in goed overleg, waarbij we er naar streven de adviseurs zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen binnen hun expertises.

Zoals hiervoor uitgelegd kan deze opdracht aan meerdere professionals (zelfstandigen en/of van verschillende bureaus) gegund worden.

Aantal advies-uren per week
Het aantal advies-uren per week is afhankelijk van het aantal deelnemende instellingen aan het ontzorgingsprogramma en de snelheid waarmee zij stappen kunnen zetten.  De raming is gemiddeld 3 dagen per week.

De planning, inzet en verdeling (tussen de adviseurs) van uren wordt bepaald in gezamenlijk overleg tussen/met de provincie (coach/projectleiding), de maatschappelijke instelling/gebouweigenaar en de adviseur. Dit betekent dat er geen minimum aan uren per week per adviseur gegarandeerd kan worden. Daarom vragen wij flexibiliteit ten aanzien van planning en inzet van de het geboden advies. Omdat het aantal uur inzet mede wordt bepaald door de snelheid waarmee een instelling stappen kan zetten, kan het aantal uur per week/maand fluctueren. Facturatie gebeurt op basis van het werkelijke aantal besteedde uren. Dit wordt gerapporteerd aan en gecontroleerd door de coaches en de projectleiding.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal een afgeronde opleiding op MBO 4 niveau met technische kennis is vereist voor alle professionals (aan te tonen met het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar)
Je bent onafhankelijk. Dit betekent dat je zelf niet betrokken wordt in het vervolg (advies-/facilitatortraject), geen directe banden hebt met leveranciers en geen vergoedingen ontvangt van leveranciers voor het aandragen van klanten

De wensen

Alles uitklappen
De professional(s) heeft/hebben aantoonbare kennis van en werkervaring met energiebesparingstechnieken en/of verduurzamingstechnieken en de financiële - en technische effecten daarvan
Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met (maatschappelijk) vastgoed en verduurzamen van (maatschappelijk) vastgoed
Bezit kennis van de doelgroepen en het vastgoed in de provincie Groningen en beschrijft dit in het aanbod

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.