Business Analist Content DSO

Kadaster
Max 115 p/u
Gelderland
36 uur p/w
01-07-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team TBO is op zoek naar een Business Analist Content DSO.

De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

 • De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
 • Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
 • De verschillen tussen regio’s.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet was  1-1-2024. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten nu in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

 

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Opdrachtomschrijving
Je neemt als tijdelijk business analist vanuit TBO deel aan de teams die zich bezighouden met de inrichting van monitoring van DSO-LV.Je analyseert de oorzaak grondig en met het oog op de gehele klantketen, je kunt de oorzaak duiden en prioriteren en je doet haalbare verbetervoorstellen voor zowel de korte termijn als structureel. Je kunt daarin helder communiceren met specialisten in het veld, ook onder druk. Je stemt de mogelijke oplossing af met collega’s en weet deze overtuigend uit te leggen aan de bevoegde gezagen (gemeenten, provincies en waterschappen), leveranciers of specialisten die de oplossing feitelijk gaan realiseren.

Taken

 • Analyseren van (mogelijke) incidenten naar oorzaak en aard van de problematiek, met het oog op de gehele bedrijfsketen
 • Ontwerpen en eventueel realiseren van realistische oplossingen in content en/ of techniek
 • Analyseren van data om problemen op te sporen en mogelijke oplossingen te creëren
 • Creëren van inzicht en overzicht door middel van data-tooling zoals PowerBI
 • Leveren van tweedelijns ondersteuning bij het werken met de DSO LV door en/of namens BG instanties
 • Contact onderhouden met een breed scala aan specialisten bij de beheerorganisaties, koepels en bevoegd gezagen
 • Transparant rapporteren over voorgenomen (geplande) en gerealiseerde concrete werkzaamheden.
 • Analyseren van monitoring behoefte op tactisch en strategisch niveau en dit vertalen naar informatiekundige ontwerpen als input voor de verdere realisatie.
 • Analyseren van brongegevens DSO-LV ten behoeve van monitoring op tactisch en strategisch niveau en voorstellen uitwerken voor aggregatie hiervan ten behoeve van de kwaliteitsborging van deze gegevens.

De eisen

Alles uitklappen
Heeft tenminste een HBO (bachelor) denk- en werkniveau aangetoond middels werkervaring of opleiding
Heeft een opleiding afgerond op het gebied van (technische) bedrijfskunde, informatiemanagement of vergelijkbaar.
Heeft minimaal 1 jaar ervaring met Business analyse en/ of procesanalyse; bij voorkeur bij de (rijks)overheid.
Weet analyses aantoonbaar om te zetten in concrete (proces) verbetervoorstellen.
Heeft aantoonbaar ervaring met werken in projecten/ programma’s in een complexe en dynamische werkomgeving.
Heeft aantoonbaar ervaring met de toepassing van een of meerdere omgevingswetstandaarden op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Heeft aantoonbaar ervaring met gegevensverzamelingen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De wensen

Alles uitklappen
Beschrijf uw ervaring met het werken met en toepassen van data-analyse met het oog op procesverbeteringen (max. 300 woorden).

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.