Beleidsontwikkelaar Water en Bodemsysteem

Provincie Overijssel
Max 130 p/u
Overijssel
24-32 uur p/w
08-01-2024
31-08-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de strategie, beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie in het fysiek ruimtelijke domein: ruimte, water, ondergrond en infrastructuur.

Als beleidsontwikkelaar ga je aan de slag binnen het team Fysiek. Dit team werkt doorlopend aan de Omgevingsvisie, regionaal waterprogramma en omgevingsverordening. Het team richt zicht op ruimtelijke vraagstukken op rijks- en provinciaal en bovenregionaal niveau en zet dit -samen met onze partners – om in beleid.

Bodem en ondergrond is geen zelfstandige opgave, maar een belangrijk bouwsteen en randvoorwaarde voor de realisatie van de maatschappelijke opgave. Als beleidsontwikkelaar werk je samen met collega’s binnen en buiten de eenheid als ook met gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Daarbij ligt de focus op bodem en ondergrond en ben je aanspreekpunt voor de beleidsmatige ontwikkelingen (o.a. Omgevingswet, zeer zorgwekkende stoffen). Ben je verantwoordelijk voor de juiste inbedding van bodem en ondergrond in de Omgevingsvisie en regionaal waterprogramma. Tot slot ben je trekker van de agenda bodem en ondergrond en uitvoeringsagenda 2024.

Binnen de provincie is er geen eigenstandig bodem en ondergrond team. Vanuit de historie zijn de eenheden ruimte en bereikbaarheid, publieke dienstverlening en wegen en kanalen nauw betrokken bij en bevlogen met bodem en ondergrond. De eenheid RB is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op bodem en ondergrond. Hierbij ligt de nadruk op het verbinden van bodem en ondergrond met de diverse maatschappelijke opgave. De activiteiten worden ingezet als versterking van bestaande trajecten en programma’s zoals Herziening Omgevingsvisie, Strategieontwikkeling landelijk gebied, nieuwe energie Overijssel (en RES-en) en klimaatadaptatie. Ook de netwerkvorming en -versterking behoort tot de primaire verantwoordelijkheid van RB.

De beoogde opdracht bestaat uit:

 1. Bodem en ondergrond borgen in de omgevingsvisie en regionaal waterprogramma
 2. In samenwerking met gemeenten en omgevingsdiensten knelpunten bij de inwerkingtreding Omgevingswet voor bodem (i.r.t. overgangsrecht en provinciale verordening) tackelen.
 3. Het inhoudelijk trekken van het Overijssel netwerk Zeer zorgwekkende stoffen
 4. Projectleider voor (kennis)projecten van de uitvoeringsagenda bodem en ondergrond 2024
 5. Deelname aan IPO-BOOG

Ad1. in 2024 wordt inhoudelijk door collega’s water en jou gewerkt aan het regionaal waterprogramma. Hierbij wordt de opgave klimaatadaptatie, drinkwateropgave, water-bodemsturend en KRW in samenhang beschreven als mede de acties die provincie uitvoert in de komende periode. De agenda bodem en ondergrond wordt hierin geïntegreerd.

Ad 2. Bij de Omgevingswet wordt gemeente bevoegd gezag voor de bodem. Als provincie hebben we in Omgevingsverordening regels opgenomen voor de aanpak van bodemverontreiniging in grond en grondwater. Bij de uitvoering kunnen knelpunten ontstaan die opgepakt moeten worden. Hierbij zoeken we met gemeenten en omgevingsdiensten naar een praktische en werkbare oplossing.

Ad 3. Vanuit de werkvelden milieu, circulaire economie, water en bodem is er een Overijssels kennisnetwerk actief. Dit is gericht op kennisdeling (intern) en bewustwording (extern). Provincie vervult hierin een inhoudelijk trekkende rol.

Ad 4. In de uitvoeringsagenda 2024 staan diverse beleids- en kennisprojecten die aanbesteed en begeleid moeten worden. Je vervult de rol van opdrachtgever en projectleider.

Ad 5. Een regulier afstemmingsoverleg tussen provincies. Hierin vertolk je de Overijsselse stem.

Beleidsontwikkelaar Water en Bodemsysteem ben je verantwoordelijk voor:

 • goede samenwerking met gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen om opgave en uitdagingen in te vullen vanuit gezamenlijk belang;
 • de voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet – onderdeel bodem en ondergrond;
 • vergroten van de bewustwording over bodem en ondergrond binnen en buiten de organisatie;
 • een juiste verbinding met eigen organisatie en de politiek;
 • het uitvoeren van de toevertrouwde projecten binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden uit;

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo/wo opleiding op het gebied van bodem, mijnbouw, archeologie, fysische geografie of vergelijkbaar.
De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als beleidsadviseur of beleidsmedewerker in de periode: 2010-heden
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.