Afkoppeladviseur tbv uitvoering stimuleringsregeling

Gemeente Schiedam
Geen max uurtarief
Zuid-Holland
24 uur p/w
02-01-2024
31-12-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Particulieren worden vanaf 31 januari 2024 financieel gestimuleerd om hun percelen klimaatbestendiger in te richten door middel van de aanleg van groene daken, wadi’s, infiltratie of waterberging. Het beoogde doel is dat het hemelwater dat op gebouwen valt niet langer wordt afgevoerd naar het gemengde of gescheiden riool, maar wordt vastgehouden of afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Achtergrond;
De gemeente Schiedam investeert de komende jaren miljoenen euro’s in het klimaatbestendiger
maken van de stad. Een groot deel van het geld is bestemd voor nieuwe rioleringen. Maar er is ook budget voor meer waterbergingen en het vergroten van de afvoercapaciteit.

Schiedam ondervindt, uiteraard net als veel andere steden, de gevolgen van klimaatverandering. Extreme
buien, zoals in 2016 toen er in sommige wijken in een uur tijd meer dan 50 millimeter regen viel komen steeds vaker voor. In wijken als Oost en West levert dit, vanwege de grote hoogteverschillen, veel overlast op. Die extreme buien afgewisseld met langere perioden van droogte zullen vaker voorkomen. Dit vraagt om structurele oplossingen, daar is het stadsbestuur zich maar al te goed bewust van. Het college investeert daarom de komende jaren miljoenen euro’s in het klimaatbestendiger maken van
de stad.

Ook is het van belang water langer vast te houden op openbaar en particulier terrein. Inwoners kunnen vanaf 2024 een beroep doen op subsidieregelingen, die hen moeten stimuleren ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Met die subsidie kunnen bijvoorbeeld groene daken, wadi’s, een infiltratiesysteem of waterberging worden aangelegd. De raad is blij met de subsidieregelingen, maar benadrukt dat die voor iedereen zouden moeten gelden, arm en rijk, en dat de communicatie
naar de burger beter moet. We staan voor de uitdaging om de stad waterrobuust en waterbestendig te maken en willen daarin ook onze inwoners meenemen. Daarom moet iedereen goed worden gewezen op de subsidieregeling. Er mag geen onderscheid tussen arm en rijk worden gemaakt. We willen ook kijken of we kunnen aansluiten op regelingen van het hoogheemraadschap van Delfland. Daarnaast hebben we ook ons eigen Servicepunt Woningverbetering waar mensen kunnen aankloppen voor advies, maar ook voor bijvoorbeeld funderingsherstel.’’

Om subsidie aanvragen te beoordelen, be- en afhandelen en maatregel-adviezen op maat te geven is kennis op het gebied van functioneren van de riolering dan wel het afkoppelen van hemelwater van de riolering van belang voor de afkoppeladviseur.

De werkzaamheden voor de afkoppeladviseur bestaan globaal uit:

 • Kennis nemen van regeling en uitvoeringsplan
 • Onderhoud gemeentelijk subsdieloket in samenwerking met ICT afdeling en website Schiedam waterklaar in samenwerking met afdeling communicatie voor info en voorwaarden stimuleringsregeling en procedure aangaande be- en afhandeling.
 • Opstellen formulieren voor aanvraag. Toekenningsbesluit en vaststellingsbesluit. De aanvragen moeten via een online invul formulier worden ingediend. De afkoppeladviseur beoordeelt de aanvragen met onderliggende stukken.
 • Aanmelding subsidieaanvraag administratief registreren/vastleggen en controleren.
 • bewaakt moet worden dat er maar eenmaal een aanvraag kan worden ingediend per adres.

Bij verkoop van woningen moet het dus ook helder blijven en gedocumenteerd. Welke systemen zien hiervoor ingericht om dit mogelijk te maken?

 • Inwoners en bedrijven bezoeken en mogelijkheden/plannen op de locatie bespreken.
 • Opstellen maatregel-advies ‘omgaan met hemelwater op eigen terrein’.
 • Aanmelding administratief goedkeuren/afwijzen.
 • Realisatie subsidiabele activiteiten op locatie steekproefsgewijs controleren.
 • Subsidieaanvraag administratief afhandelen en bij goedkeuring de subsidie laten uitbetalen.
 • Samen met het kernteam ervoor zorgen dat de regeling wordt gepromoot.
 • Ondersteuning op informatieavonden/activiteiten in de stad waar de regeling gepromoot kan worden.
 • Op stellen jaarlijkse (financiële) evaluatie

De eisen

Alles uitklappen
Ervaring in een soortgelijke functie
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren